facebook วศินสัตวแพทย์
Hi5วศินสัตวแพทย์
Peteducation
คลินิกออนไลน์สำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
สวนสัตว์เชียงใหม่
เขาดิน


สนทนา ภาษาสัตว์
JAKED (18,918 views) first post: Mon 15 November 2010 last update: Tue 23 November 2010
สัตว์ แต่ละชนิดมีการสื่อสารกันระหว่างชนิดหรือกับชนิดอื่นที่แตกต่างกัน และการสื่อสารใช่ว่าจะมีแค่การภาษาพูดของมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้น ยังมีการสื่อสารอีกหลายๆรูปแบบขึ้นอยู่กับสัตว์แต่ละชนิด

หน้าที่ 1 - การสื่อสารของสัตว์ที่นำไปสู่ภาษาของมนุษย์

                                     

            การสื่อสาร คือกระบวน การสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัสสาร อาจจะอยู่ในรูปแบบของท่าทาง สัญลักษณ์ บางอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กันของสัตว์ การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่ เช่น การสื่อสารระหว่างสัตว์ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารด้วยคำพูด การสื่อสารเข้าวัฒนธรรม และโทรคมนมคม 

             การสื่อสารจำเป็นต่อสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ชนิดอื่น เพียงแต่ว่ามนุษย์มีการใช้ภาษาที่มีคำพูดเป็นเป็นส่วนใหญ่ แต่สัตว์อื่นๆ ไม่มี ภาษาเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั้นสัตว์ต้องมีกระบวนการในการสื่อสารที่ทดแทนภาษาที่ใช้กันในมนุษย์ มีการศึกษาในหลายสถาบัน นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนทั่วโลก มีความพยายามที่จะศึกษาการสื่อสารของสัตว์ชนิดต่างๆ และนำมาเกี่ยวโยงกันระหว่างการสื่อสารของสัตว์กับการใช้ภาษาของมนุษย์และ วิวัฒนาการของภาษามนุษย์

ตัวอย่างการสื่อสารของสัตว์ชนิดต่างๆที่นำมาใช้ในการสื่อสารระหว่างสัตว์ชนิดเดียวกันหรือสัตว์ต่างชนิด เช่น

-การพรางตัวของผีเสื้อกลางคืนเพื่อหลบจากค้างคาว ผีเสื้อกลางคืนชนิดนั้นคือ Toxic Dogbane Tiger Moth (Cycnia tenera) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยการตอบสนองต่อระยะการมองเห็นต่อค้าวคาว จากนั้นจะสร้างคลื่นเสียง (Ultrasonic) ออกมาป้องกันตัวโดยการทำให้ค้างคาวตกใจเมื่อเข้ามาใกล้
-ลิงอุรังอุตังมีพฤติกรรมการเลียนแบบ การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ได้รายงานว่า การแสดงพฤติกรรมการเลียนแบบของลิงอุรังอุตังในหลายกรณีเป็นการแสดงออกของลิง อุรังอุตังเพื่อมีความตั้งใจที่สื่อสารกับมนุษย์หรือสื่อสารกับลิง อุรังอุตังตัวอื่น
-การส่งเสียงของกระรอกเพื่อเตือนกระรอกตัวอื่นในบริเวณใกล้เคียง สังคมกระรอกจะมีการส่งเสียงร้องเตือนสัตว์เพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงด้วย การร้องเสียงแหลมและดังเพื่อเตือนเมื่อพบความผิดปกติ จากนั้นจะเกาะต้นไม้ออกมาดูจากบริเวณปลอดภัยเพื่อดูว่าภัยที่ว่านั้นคืออะไร
-การสื่อสารของสัตว์ต่างชนิดกัน ตัวอย่างของการสื่อสารแบบนี้คือ นกจับแมลงกับกิ้งก่าอีกัวน่าที่เกาะมาดากัสก้า โดยกิ้งก่าอีกัวน่าจะคอยฟังเสียงของนกจับแมลงและสามารถแยกแยะรูปของเสียงของ นกจับแมลงได้ เมื่อศึกษาย้อนกลับไปก็พบว่าเสียงร้องของนกจับแมลงทำให้อีกัวน่าระแวดระวัง ภัยมากขึ้นเพราะว่ากิ้งก่าอีกัวน่าและนกจับแมลงมีศัตรูในธรรมชาติชนิดเดียว กัน

     

             การสื่อสารของสัตว์และมนุษย์มีความแตกต่างกันมากมายระหว่างพฤติกรรมของ มนุษย์และสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่พฤติกรรมของสัตว์สะท้อนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ในหลายๆทาง การศึกษาในด้านนี้จะใช้สัตว์ในตระกูล Primate เป็นตัวอย่างในการเก็บข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลตั้งแต่วัยทารก โดยพบว่ามีทิศทางที่เกี่ยวโยงกันในหลายชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วย ตัวอย่างของการศึกษา เช่น Lana project, Washoe project


Lana Project การวิจัยนี้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1970 ตั้งขึ้นมาเพื่อออกแบบระบบการเกี่ยวกับภาษาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Lana เป็นชื่อของลิงชิมแพนซีที่ถูกนำมาฝึกให้หัดใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Lexigram ลาน่าทำได้ดีมากในการใช้ Lexigram ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคำพูด ลาน่ามีความโดดเด่นมากในการเรียนรู้และการใช้ Lexigram โดย Lexigram คือ อุปกรณ์ที่คล้ายกับคีบอร์ดแต่เป็นปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษา และความคิด ถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาของสัตว์ในตระกูลลิง เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดพบว่า Lana มีความสามารถพิเศษในการสื่อสารโดยLana สามารถบอกผู้ช่วยห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะเติมอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถเรียกร้องสิ่งของที่ไม่อยู่ในห้องปฏิบัติการหรือมี่เคย เห็นมาก่อน การพิสูจน์นี้บอกได้ว่า Lana มีความสามารถในการสื่อสารในหลายระดับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น เป็นความน่าประหลาดใจที่ว่า lexigram คีบอร์ดอันนี้ที่ Duane Rumbauch เป็นคนออกแบบเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการสื่อสารของสัตว์ตระกูลลิง ในห้องปฏิบัติการ Decator รัฐจอเจียร์ คีบอร์ดนี้ได้บรรจุ 400 สัญลักษณ์และเมื่อกดปุ่มลงไป คำศัพท์จะถูกพูดออกมาพร้อมกับการแสดงผลวิดิโอบนจอภาพ

    

Washoe Project ได้เริ่มในปี ค.ศ. 1967 ที่มหาวิทยาลัยเนวาด้า เมืองเรโน พวกเขาได้ทำการทดลองกับลิงชิมแพนซีและการสื่อสาร ก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะสอนให้ชิมแพนซีพูดภาษามนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามพวกเขานึกได้ว่าชิมแพนซีมีอวัยวะที่ไม่สามารถออกเสียงพูดได้ อย่างมนุษย์ได้ การฝึกฝน จะเป็นไปทางท่าทางของร่างกายมากกว่า ในธรรมชาติสัตว์พวกนี้ก็มีการสื่อสารกันด้วยลักษณะท่าทาง พวกเขาเลยตัดสินใจสอนชิมแพนซีให้เรียนรู้ American Sign Language ถือได้ว่าเป็นภาษาเล่นเดียวกับการได้ยินและภาษาพูดของมนุษย์ เมื่อโครงการแรกเริ่มขึ้น นักวิจัยทดลองแสดงป้ายและทำซ้ำเพื่อสอน Washoe โดย Washoe ได้แสดงท่าทางคล้ายกับ ASL sign นักวิจัยสอน Washoe จนกระทั่งป้ายสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่สื่อความหมายของ Washoe ตัวอย่างของการสอนของนักวิจัยคือ คำว่า “เอาอีก (more)” จะสอนให้นำมือมาประสานกันและจับปลายนิ้ว เมื่อ Washoe ทำได้ก็จะได้เล่นกับนักวิจัยด้วยการจั๊กจี้ เมื่อมีไครมาเล่นจักจี้กับWashoe มันก็จะเอามือไว้ด้วยกันเป็นการตอบสนอง พวกเขาได้เล่นเกมส์กับWashoe โดยการเหวี่ยงตะกร้าไปรอบๆ เมื่อหยุดWashoe จะแสดงท่าทางว่ามีความสุขและแสดงสัญลักษณ์ว่าเอาอีก การทดลองนี้ใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานในการทำให้Washoe จำได้ถือว่าประสบความสำเร็จในการทดลองเลยทีเดียว Washoe สามารถประยุกต์การใช้สัญลักษณ์กับสิ่งอื่นมากขึ้น มันประสบความสำเร็จเร็วมากเมื่อใช้กับอาหารหรืออย่างอื่นที่วาชูต้องการ สามารถประยุกต์การเรียนรู้ไปใช้ในการสื่อสารด้านอื่นของมันด้วย การทดลองนี้แสดงถึงการจัดการความคิดเบื้องลึกว่าสามารถทำให้ดีขึ้นด้วยการ สอนของมนุษย์
หลังจากระยะเวลาผ่านไปสองปี นักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า Washoe สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์โดยการมอง โดยวาชูสามารถเลือกคำและความหมายเข้าด้วยกันโดยการมองนักวิจัยทำ เมื่อพวกเขานึกได้ดังกล่าวก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบการสอน ในระยะหลังรางวัลตอบแทนดูเหมือนจะไม่มีความหมายเท่ากับการต้องการสื่อสาร ของWashoe Washoeสามารถเลือกคำสำหรับสิ่งของโดยที่ไม่เคยได้รับการสอนมาก่อน ตัวอย่างเช่น คำว่าตู้เย็น Washoe จะใช้คำว่า “cold box” บางทีก็เรียกว่า “open food” ซึ่งแสดงถึงความฉลาดและความคิดล่วงหน้าเป็นอย่างมาก 

          

Koko เป็นชื่อของกอริลล่าที่มีชีวิตน่าประหลาดใจ koko สามารถเรียนรู้และเข้าใจป้ายภาษาโดยนำความแตกต่างและความเข้าใจใหม่ในการ สื่อสารระหว่างชนิด ในปี ค.ศ. 1972 koko มีอายุ 1 ปี เมื่อเริ่มโครงการ koko ถูกสอนต่างจากWashoe ภาษาสัญลักษณ์และการออกเสียงของคำถูกสอนในบางครั้ง ในระยะเวลา 2 อาทิตย์ koko สามารถแสดงสัญลักษณ์ของน้ำและอาหารได้ ทุกเดือนจะถูกสอนสัญลักษณ์อื่นเพิ่มเติม ในช่วงระยะเวลา 4 ปีของโคโค่ได้เรียนรู้สัญลักษณ์ไป 200 สัญลักษณ์ เมื่อทดสอบความเข้าใจพบว่า koko ทำคะแนนได้ดีเหนือความคาดหมายถึงแม้ว่าจะเทียบกันไม่ได้กับความสามารถของคน แต่koko ก็สร้างความโดดเด่นในการผสมผสานสัญลักษณ์กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้เป็น อย่างดี

             จากการศึกษาหลายๆที่ นักวิจัยส่วนใหญ่ลงความเห็นกันว่าสัตว์จำพวก Ape หรือพวกลิงไม่มีหาง มีพฤติกรรมเลียนแบบ อย่างไรก็ตามมันเป็นการยากที่จะจุดประเด็นขึ้นมาแต่เป็นที่แน่นอนว่าลิงพวก นี้ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารในระดับเดียวกับมนุษย์ได้แต่เห็นด้วยว่าลิงพวก นี้เป็นตัวอย่างการวิจัยที่พิเศษมากและทางที่ดีในการสรุปเรื่องนี้คือควรมี การศึกษาให้มากกว่านี้

             ถึง แม้ว่าเราจะไม่สามารถสรุปได้ว่าการศึกษาการสื่อสารของสัตว์นั้นมีความเกี่ยว ข้องยังไงกับการใช้ภาษาของมนุษย์ แต่การสื่อสารในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ ชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดก็ล้วนแต่มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตทั้งสิ้น การสื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดอย่างมนุษย์เสมอไป บางชนิดใช้พฤติกรรม การถูไถ การทำสัญลักษณ์ภายในพื้นที่อาณาเขตบริเวณ การแสดงพฤติกรรมต่างๆตัวอย่างเช่นการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว การต่อสู้ การเกี้ยวพาราสี นอกจากนี้ก็ยังมีการสื่อสารโดยใช้สารเคมีหรือคลื่นความถี่สูงและความถี่ต่ำ ในสัตว์บางชนิด เมื่อดูโดยรวมแล้วการสื่อสารมีผลส่งต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ ได้เลย ถึงแม้ว่าการสื่อสารดังกล่าวจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของมนุษย์ แต่เราก็สามารถดูการวิวัฒนาการของการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจนบางที อาจไขปัญหาเกี่ยวกับภาษาของมนุษย์ได้ด้วยการทำการศึกษารวมรวบข้อมูลให้มาก ขึ้น
         

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและแหล่งข้อมูลทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา
Creative Commons License
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลงวศินสัตวแพทย์
93 / 1 ถ.ชวาลาใน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4525-6190-1 , 0-8994-70858